E-Bulten


Komi OlarakBaşladılar, ŞimdiTümTürkiye’deler

 

Türkiye genelinde 600’den fazla bayiye sahip, çiğ köftesektörünün önemli markalarından Ziyafet Çiğköfte kurucuları Akıncı Kardeşlerin ilham veren başarı hikayesi oldukça ilgi çekici.

 

Adıyaman’ınDüdanKöyü’ndedoğanAkıncıKardeşler, Adıyaman’daistihdamveişimkanıolmadığıiçin 1980’li yıllardaİstanbul’agelerek, ailelerinebakmakiçinişaramayabaşladılar.

 

Komi ve Berber Çıraklığı Yaptık

İstanbul’agelişhikayesinianlatan Ziyafet Çiğköfte YönetimKuruluBaşkanıVeysiAkıncı, “1988 yılında ilk önceabim Mehmet Akıncıİstanbul’ageldivekısabirsüresonra biz de erkekkardeşimKadirAkıncıilebirliktegeldik. Abimle ben lokantalardakomilikyaparken, erkekkardeşimizbirberberinyanındaçırakolarakbaşladı. 3 kardeşaynıevdeyaşıyor, biryandançalışıyor, biryandan da birikimyapabilmekiçinçabalıyorduk. Çünkü en büyükhayalimizkendimizeaitbirişkurmaktı.” dedi.

 

4 Ortaklı Küçük Bir Lokanta

BaşarıhikayesinianlatmayadevamedenAkıncı, “1995 yılınakadaraynıtempodaçalıştık. Sorumluluklarımızgüngeçtikçeartıyorduveçevremizdekibüyüklerimiziörnekalarakkendiişimizikurmakararımızkesinleşmişti. ZorluklariçindeyaptığımızcüzibirmiktarbirikimleSultangazi’de 4 ortaklıküçükbirlokantaaçtık.

 

O dönemdelokantaisimlerigeneldememleketlerdenilhamalınarak; “AdıyamanŞarkSofrası”, “ŞanlıurfaOcakbaşı” gibiisimlerdenoluşuyordu. Biz genelehitapetmekistedikvelokantamızınismini“Ziyafet Lokantası” olarakbelirledik.” dedi. BugünTürkiyegenelindeyaklaşık 600 bayisiolan ‘Ziyafet Çiğköfte’ markamızınadınınhikayesibuyıllaradayanıyor” dedi.

 

Çok Uzun Süre 2-3 Saatlik Uykuyla Çalıştık

Akıncı, “O dönemdeçiğköfte, yöreyeözgüolantatlarıgeneleulaştırmakamacıylaehliustalartarafındanyapılanözelbiryiyecekti. Biz de el arabasıilebaşlayanvedevamedensüreçtehalktarafındankabuledilmesiilehızladükkanlarageçişsüreciyaşayanbuyiyeceğinoluşturduğufırsatıdeğerlendirmeyekararverdik. Çalıştığımızveyaptığımızişlernedeniilememleketimizeözgübutatta biz zatenustaydık. Cüzibirsermayeile 2005 yılındaArnavutköy’de ilk dükkanımızıaçtık.

 

İlk aşamadaelbette biz de çeşitliproblemleryaşadık. Yerigeldiailemiziveçevremiziihmalettik, sosyalhayatımızısıfıraçektik. O zamanüretimmakinemizyoktu. Sabah saat 6 olmadançalışmayabaşlıyor, tamamen el ileçiğköfteleriyoğuruyor, geceyarılarınakadardükkandazamangeçiriyorduk. Çokuzunsüre, günde 2-3 saatlikuykuileçalıştık.” sözleriniifadeetti.

 

 

 

ÇekirdektenYetişenPatronlarÇalışanınıDahaİyiAnlıyor

AçıklamalarınadevamedenVeysiAkıncı, “Çokçalıştıkve 1. yılınsonunda 5 şubeyeulaştık. Ziyafet Çiğköfte markasınıntoplumtarafındankabulgördüğünüanlamışolduk.

 

ŞuandaTürkiye’nin 7 bölgesinde 600’e yakınbayimizmevcutvegelenbayiitaleplerisonucundabusayı her geçengünartıyor. Sektörde ilk 5 içinegirerekmarkamızıbilinirliliğiyüksekvetercihedilebilir hale getirdik. Bu konumagelmemizdeçalışanlarımızınçokçokbüyükemekleri var. Bu konubizimiçinçokhassasbirnokta. Çünkü biz de buyolaçıkarkenbirerçalışandık. Onlarınnelerekarşıhassasolduğunu, nasıl motive olabilecekleriniçokiyibiliyoruz. Şirketimizde, elimizdengeldiğince ‘mutluçalışanmodelini’ sağlamayaçalışıyoruz.

 

Öncemevcudukoruyarak, her yıl %10 büyümeplanlamasıileçalışmalarımızıbüyükbirtitizliklesürdürüyoruz. AmacımızbiryandanTürkiye’dekiağımızıgenişletmek, biryandan da yerlivemillilezzetimizçiğköfteyi, Avrupaülkelerinde de tanıtmak.” diyereksözlerininoktaladı.